Wypożyczalnia sprzętu

Regulamin

 

WARUNKI WYNAJMU

 

Obowiązujące zasady wynajmu sprzętu:

Niezbędne dokumenty jeżeli Klientem jest FIRMA:

  • dokument nadania NIP i Regon

  • wydruk z CEiDG lub KRS

  • upoważnienie do odbioru towaru ze swojej firmy/pełnomocnictwo do zawarcia umowy

  • dokument tożsamości ze zdjęciem

  • kaucja w gotówce

Niezbędne dokumenty dla Klientów indywidualnych:

  • dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy)

  • kaucja w gotówce


 

BUD-RIM DEVELOPMENT Sp.z.o.o. BIS Sp. Komandytowo-akcyjna Sp.j. 05-500 Piaseczno ul. Nadarzyńska 34 , tel. 22 750 54 69

WARUNKI NAJMU SPRZĘTU

 

Wynajmujący firma BUD-RIM DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BIS spółka komandytowo-akcyjna Spółka Jawna, z siedzibą w Piasecznie, 05-500, przy ul. Nadarzyńskiej 34, punkt wypożyczealni sprzętu : ul. Warszawska 56, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP 1231013718, Regon 015670128, KRS 0000297278, zwana w dalszym ciągu BUD-RIM DEVELOPMENT, zawiera z najemcą umowę najmu na następujących warunkach:

 

§ 1

BUD-RIM DEVELOPMENT wynajmuje do użytkowania na czas określony, wymienione w zamówieniu urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu BUD-RIM DEVELOPMENT udzieli niezbędnych instrukcji, co do zasad bezpiecznego i prawidłowego ich użytkowania i konserwacji. BUD-RIM DEVELOPMENT wyda Najemcy urządzenia czyste i sprawne pod względem technicznym.

 

§ 2

Najemca zobowiązuje się używać urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz odpowiadać będzie przez BUD-RIM DEVELOPMENT za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia należytej staranności przez niego samego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub jego utratą.

 

§ 3

Najemca używać będzie przedmiot najmu, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, do wykonania prac pod uzgodnionym w zamówieniu adresem. Każda zmiana adresu i rodzaju zastosowania przedmiotu najmu musi być niezwłocznie zgłoszona Wynajmującemu BUD-RIM DEVELOPMENT uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu w należytym stanie.

 

§ 4

W przypadku straty przedmiotu najmu omówionych w § 2, Najemca zobowiązany jest do wyrównania tych strat, w wysokości wartości odtworzeniowej urządzenia w przypadku jego zniszczenia lub utraty lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. Jako gwarancję BUD-RIM DEVELOPMENT pobiera w momencie najmu od Najemcy, kaucję zwrotną w gotówce. Kaucja ta podlega zwrotowi w momencie zwrotu przedmiotu najmu, uwzględniającego wymogi § 5 niniejszej umowy. W przypadku straty przedmiotu, Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym zdarzeniu BUD-RIM DEVELOPMENT oraz organy ścigania.

 

§ 5

Za zwrot przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie BUD-RIM DEVELOPMENT urządzenia czystego i w takim stanie, w jakim zostało ono wyjęte, z uwzględnieniem jego zuż6ycia w skutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w umowie najmu do czasu przywrócenia go do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu według stanu i ilości wyszczególnionych w zamówieniu. Przyjęcie zwróconego przedmiotu najmu wymaga potwierdzenia przez BUD-RIM DEVELOPMENT. W razie chęci przedłużenia lub skrócenia czasu wynajmu urządzeń należy powiadomić BUD-RIM DEVELOPMENT o tym fakcie na dwa dni przed planowanym terminem.

 

§ 6

W przypadku wystąpienia awarii lub usterki sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie BUD-RIM DEVELOPMENT. BUD-RIM zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw takich usterek przedmiotu najmu, które nie zostały zawinione przez Najemcę. Termin naprawa uzależniony będzie od posiadania przez BUD-RIM DEVELOPMENT odpowiednich części zamiennych. Jeśli zaistniała niezdatność przedmiotu najmu do użytku nie z winy Najemcy, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili zgłoszenia go BUD-RIM DEVELOPMENT.

 

§ 7

Opłata za wynajem uiszczana będzie gotówką lub przelewem na konto BUD-RIM Development w Banku Spółdzielczym S.A. nr konta 18 8002 0004 0214 8775 2002 0105 w terminie 7 dni od wystawienia faktury. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek za opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Koszty ściągnięcia należności ponosi Najemca. Za okres korzystania ze sprzętu ponad termin wynikający z umowy, bez powiadomienia o tym fakcie na dwa dni przed jej zakończeniem, Najemca będzie zobowiązany zapłacić odszkodowanie w kwocie wynikającej z przemnożenia dwukrotnej wysokości opłaty najmu za jedną dobę przez ilość dób. Ponadto I.P. BUD-RIM uprawniony będzie do odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 8

BUD-RIM DEVELOPMENT nie wyraża zgody na przelanie praw i obowiązków Najemcy na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez zgody BUD-RIM DEVELOPMENT, Najemca odpowiedzialny będzie za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie, na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

 

§ 9

W przypadku chęci podnajmowania przedmiotu osobom trzecim, Najemca musi uzyskać zgodę BUD-RIM DEVELOPMENT w formie pisemnej.

 

§ 10

Koszt transportu z magazynu BUD-RIM DEVELOPMENT do miejsca użytkowania urządzeń, włącznie z kosztami opakowania, załadowania i wyładowania go, ponosi Najemca. W przypadku korzystania z transportu Wynajmującego, oplata będzie uiszczona przy pierwszej płatności czynszu za najem. Wydanie sprzętu –sprawdzenie ilości i czystości odbywa się w magazynie Właściciela sprzętu w obecności upoważnionego przedstawiciela najemcy przy zastosowaniu dokumentu WZ i PZ Zwrot sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy odbywa się w magazynie Właściciela sprzętu. W przypadku braku obecności przedstawiciela Najemcy zapisy w dokumencie WZ, PZ a także w przypadku uszkodzonego lub zanieczyszczonego sprzętu w protokole uszkodzenia/ czyszczenia uznaje się za ważne. Osobą upoważnioną do składania zamówień, odbioru dzierżawionego sprzętu, kwitowania dokumentu WZ i PZ oraz sygnowania protokołu uszkodzeń na dzierżawiony sprzęt ze strony Najemcy. Rozliczenie za wynajem odbywa się w godzinach 7-15. Sprawdzenie czystości, uszkodzeń i ilości zwróconego towaru odbywa się na Magazynie Wypożyczalni Bud-Rim w ciągu 3 dni od daty zwrotu, klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

 

§ 11

BUD-RIM DEVELOPMENT przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  • Najemca zaniedbuje przedmiot najmu, narażając go na utratę lub zniszczenie;
  • Najemca zalega 30 dni z zapłatą czynszu najmu, w przypadku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym do obowiązków Najemcy znajdują zastosowanie postanowienia § 5 niniejszej umowy;
  • Najemca używa przedmiotu najmu w sposób nie zgodny z jego przeznaczeniem lub sprzeczny z umową.

 

§ 12

W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z tej umowy, strony postanawiają poddać się rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.

 

§ 13

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcą, ponosi Najemca.

 

§ 14

Sprawy nieunormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wynajmującego i Najemcy.

Podpisanie niniejszej umowy upoważnia wydzierżawiającego do wystawienia faktur vat bez podpisu dzierżawcy

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.